Aktuality

Aktuality

27.07.2017 - 03:52:20
 
27.07.2017 - 03:50:32
 
10.07.2017 - 09:07:13
 
10.07.2017 - 09:04:10
 
29.05.2017 - 11:47:08
29.-30.4.2017 - Vstavenie mája - Hagyományos májusfa állítás 7.5.2017 - Deň matiek - Anyák napja 2.6. 2017 - Deň detí - Gyereknap 15.7.2017 - Obecný deň - Falunap 30.7.2017 - Hody - Búcsú október / 2017 - Tekvicový festivál v MŠ - Tök jó nap az ovodában október / 2017 - Deň dôchodcov - Nyugdíjas ü...
19.05.2017 - 09:44:56
 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti   Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C): vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v...
19.05.2017 - 09:40:47
 Tanácsok a lakosság számára rendkívüli események keletkezésekor     Maximális hőmérséklet   Másodfokú A levegő maximális hőmérséklete (Hőmérséklet, > 35°C): a) kerülni a közvetlen napfényen való tartózkodást, legfőképpen délben és délután, b) gyermekeket és állatokat nem...
23.02.2017 - 10:33:59
  Informácie o odpadovom hospodárstve   Obec Medveďov na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 3/2015 určí spôsob odvozu odpadu, a na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 2/2016 určí výšku poplatku za odvoz odpadu. Podľa VZN ročný poplatok za odvoz odpadu je 15,00...
23.02.2017 - 10:22:59
 Információ a hulladékgazdálkodásról     Medve községben a 3/2015-ös számú Általános Érvényű Rendelet szabályozza a háztartási hulladék illeték összegét, s a 2/2016 –os számú Általános Érvényű Rendelet szabályozza a háztartási hulladék elszállításának m...
20.02.2017 - 04:37:17
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA KRÍZOVÉHO RIADENIA Drienová é.22, 826 04 Bratislava 29 Útvary a sekcie MV SR Okresné úrady Vec Vyskyt vysokopatogénnej aviámej influenzy u hydiny a iného vol'ne zijúceho vtáctva na üzemi SR - usmemenie Usmemenie je zamerané na realizáciu preventí...