Spravodaj

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Elektronická adresa

Elektonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk 

Választások a regionális önkormányzati szervekbe 2017 - Elektronikus e-mail cím

Elektronikus e-mail cím, melyen bejelenthetők a tagjelöltek és helyetteseik a körzeti választási bizottságba : ocumedvedov@stonline.sk

Polícia - ,,Seniori pozor"

 

Rendőrségi felhívás

 

Obecný deň 2017 - Pozvánka

 

Falunap 2017 - Meghívó

 

Plánované kultúrne podujatia v roku 2017 - Tervezett kultúrális rendezvények a 2017-es évben

29.-30.4.2017 - Vstavenie mája - Hagyományos májusfa állítás

7.5.2017 - Deň matiek - Anyák napja

2.6. 2017 - Deň detí - Gyereknap

15.7.2017 - Obecný deň - Falunap

30.7.2017 - Hody - Búcsú

október / 2017 - Tekvicový festivál v MŠ - Tök jó nap az ovodában

október / 2017 - Deň dôchodcov - Nyugdíjas ünnepség

2.11.2017 - Ovenčenie pomníku v cintoríne - Emlékmű koszorúzás a temetőben

3.11.2017 - Ples v kultúrnom dome - Banyabál

december / 2017 - Mikuláš - Mikulás Ünnepség

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Syndikovať obsah