Spravodaj

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Elektronická adresa

Elektonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk 

Választások a regionális önkormányzati szervekbe 2017 - Elektronikus e-mail cím

Elektronikus e-mail cím, melyen bejelenthetők a tagjelöltek és helyetteseik a körzeti választási bizottságba : ocumedvedov@stonline.sk

Polícia - ,,Seniori pozor"

 

Syndikovať obsah