Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci Medveďov