Aktuality

Aktuality

19.05.2017 - 08:44:56
 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti   Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C): vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v...
19.05.2017 - 08:40:47
 Tanácsok a lakosság számára rendkívüli események keletkezésekor     Maximális hőmérséklet   Másodfokú A levegő maximális hőmérséklete (Hőmérséklet, > 35°C): a) kerülni a közvetlen napfényen való tartózkodást, legfőképpen délben és délután, b) gyermekeket és állatokat nem...
23.02.2017 - 09:33:59
  Informácie o odpadovom hospodárstve   Obec Medveďov na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 3/2015 určí spôsob odvozu odpadu, a na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 2/2016 určí výšku poplatku za odvoz odpadu. Podľa VZN ročný poplatok za odvoz odpadu je 15,00...
23.02.2017 - 09:22:59
 Információ a hulladékgazdálkodásról     Medve községben a 3/2015-ös számú Általános Érvényű Rendelet szabályozza a háztartási hulladék illeték összegét, s a 2/2016 –os számú Általános Érvényű Rendelet szabályozza a háztartási hulladék elszállításának m...
20.02.2017 - 03:37:17
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA KRÍZOVÉHO RIADENIA Drienová é.22, 826 04 Bratislava 29 Útvary a sekcie MV SR Okresné úrady Vec Vyskyt vysokopatogénnej aviámej influenzy u hydiny a iného vol'ne zijúceho vtáctva na üzemi SR - usmemenie Usmemenie je zamerané na realizáciu preventí...
05.01.2017 - 03:01:36
Oznámenie! Oznamujeme občanom, že zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti (napr. predaj, kúpa domu, pozemku, kolaudácia) treba nahlásiť do 31. januára 2017 na obecnom úrade. Nahlásiť treba aj zmeny týkajúcich sa ostatných miestnych daní (napr. daň za psa).     Értesítés! Értesítjük a...
04.01.2017 - 03:41:17
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017 A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben                                    ...
21.12.2016 - 03:18:55
Oznámenie!!! Obec Medveďov oznamuje, že od 22. decembra do 2. januára obecný úrad nebude prijímať stránky. Za pochopenie ďakujeme!   Értesítés!!! Medve Község Önkormányzata és polgármestere értesíti a lakosságot, hogy december 22-től január 2-ig a községi hivatalban szünetel az ügyfélfogadás...
13.12.2016 - 09:55:56
 P O Z V Á N K A       Starosta obce Medveďov Vás týmto pozýva na verejné slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa  14. decembra 2016 /streda o 18.00 hod./  v zasadačke /budova materskej školy/     Program:   1....