Spravodaj

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Výsledky - Eredmények

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI MEDVEĎOV :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 481, z toho k volebným urnám prišlo 389 voličov, čo predstavuje 71,93 %.

Kandidáti pre starostu obce:
Ing. Ladislav Kulacs, 202 hlasov
Viola Sánthaová, 139 hlasov

Kandidáti do obecného zastupiteľstva:

Rozália Grežová, 133 hlasov
Koloman Hajzuk, 116 hlasov
Ladislav Hölgye, 177 hlasov
Imrich Kulacs, 147 hlasov
Peter Kulacs, RNDr., 183 hlasov
Tomáš Kulacs, 132 hlasov
Ladislav Morva, 171 hlasov
Virgínia Morvaová, Mgr., 215 hlasov
Melinda Rojkovics, Bc., 75 hlasov

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Kandidáti - funkcia starosta obce Medveďov, poslanci OZ Medveďov

Kandidáti - funkcia starosta obce Medveďov:

1. Ladislav Kulacs, Ing., 52 r., hospodársky inžinier, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
2. Viola Sánthaová, 55 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka

Kandidáti – poslanci OZ Medveďov:

1. Rozália Grežová, 67 r., predavačka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
2. Koloman Hajzuk, 45 r., obsluha ČS, nezávislý kandidát
3. Ladislav Hölgye, 35 r., zdravotná sestra, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fütési időszakban

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

Voľby do orgánov samosprávy obci 2018 - Všeobecne záväzné nariadenie

Obecné zastupiteľstvo obce Medveďov na základe ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2017

Voľby do orgánov samospávy obcí 2018 - Adresa na doručenie oznámení a delegovaní člena a náhradníka do MVK

Adresa na doručenie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením kandidáta a nezávislý kandidát aj s podpisovou listinou) : OBECNÝ ÚRAD, 930 07 Medveďov 90
Lehota do: 11.09.2018 do 24,00 hodiny

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: OBECNÝ ÚRAD, 930 07 Medveďov 90
Lehota do: 11.09.2018 do 24,00 hodiny

V Medveďove, dňa 27.08.2018
Ladislav Morva- starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o určení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Medveďove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, unesením č. 21/2018/02-08 zo dňa 20.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Medveďove bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Ladislav Morva
starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Počet obyvateľov obce

Oznámenie

Obec Medveďov v zmysle zákona §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že počet obyvateľov obce Medveďov k 06.07.2018, t.j. ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obci v roku 2018, bol 478.

Ladislav Morva
starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - E-mailové adresy na doručenie oznámenia

OZNÁMENIE

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

- ocumedvedov@stonline.sk
- info@medvedov.sk

V Medveďove, dňa 27.08.2018
Zapisovateľka MVK

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Vymenovanie zapisovateľa

OZNÁMENIE

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 menovaná:
- Viola Sánthaová, tel.: 0911 210 366, 031 5541 237, adresa 93007 Medveďov č.205 - odvolaná dňa 11.9.2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 11.9.2018 menovaná:
- Mgr. Viktória Kúrová, tel.: 0915 176 485, adresa 93007 Medveďov č.119

V Medveďove, dňa 11.09.2018

Syndikovať obsah