Oznámenie o zámere organizovať verejné športové podujatie