Materská škola s vyučvacím jazykom maďarským v Medveďove

Molnár Kósová Marta – riaditeľka

Adresa:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
930 07 Medveďov 203
Tel.: +421 (0)31 5541 398

 

Ciele výchovy a vzdelávania

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu Sveta a s cestou hravosti odovzdávať nových znalostí.
Ø      utvárať u detí pozitívny vzťah k prírodnému i spoločenskému prostrediu, prebúdzať environmentálne cítenie, myslenie a rozvíjať elementárne ochranárske postoje, vedomosti a zručnosti – vnímať krásu a význam prírody, žiť v súlade s jej zákonitosťami, – poznávať zákonitosti prírody pomocou jednoduchých pokusov – s experimentovaním
Ø      formovať začiatky ekologickej kultúry, vytvárať u detí pohľad na svet prírody a vzťahu k prírode, vytvárať základy svetonázoru a získavať     základné vedomosti o zemi a vesmíre
Ø      chápať prírodu všetkými zmyslami, aby spájali podnety zrakom
Ø      sluchom i hmatom do tvaru farieb a línii
Ø      venovať pozornosť na prostý, logický a prirodzený spôsob myslenia. K tomu využívať medzi inými ajako nástroj tradíciu, ľudové zvyklosti/ ľudová hudba, ľudová hra. ľudová rozprávka, ľudové remeslá…/, takto strážiť a zachovať tradície ,
Ø      udržiavať detskú zvedavosť, aby mal/a zvedavé oči keď stretáva s niečom novým
Ø      pripravovať na život v spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,    tolerancie, priateľstva medzi národnostnými a etnickými skupinami
Ø      vytvárať vhodné možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešné pohybové   aktivity a tým predchádzať nesprávnej životospráve
Ø      zabezpečovanie čo najviac foriem pohybu a vytváranie podmienok na pohybové aktivity tak. aby dieťa do siedmeho roka veku si nadobudol sebaistotu aj vo veľkom, aj v jemnejšej formy pohybu.
Ø      kladenie zvláštneho dôrazu na vytváranie takých podmienok, aby bola docielená dominancia ľavej a pravej mozgovej polovičky,
Ø      rozvíjať všestranné poznatky dieťaťa a aplikovať ich v praktickom živote
Ø      podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa
Ø      pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí
Chceme, aby naše deti boli vždy zvedavé , pozerali na rozdielnosť ako zaujímavosť a aby vedeli rozhodne rozhodnúť že to je pre nich, pre známych, pre neznámych, pre dedinu, pre štát, pre svet, pre dobro alebo zlo a aby mali schopnosť chcieť meniť nedobré. Chceme aby si pochopili súvislosti medzi vecami, ľuďmi, medzi zákonitosťami života, prírody. Preto:
1. robíme spoločné pozorovateľské, experimentálne aktivity s cieľom, aby naše deti vedeli rozlišovať dobro od zla, aby si nabrali schopnosť to zlo zmeniť na dobré a mať s toho radosť.
2. hráme spoločenské a situačné, dramatické, bábkarské hry, kde sa naučia vyjadriť sa (slovne, s pohybom, s tvárou..) dať najavo svoje city, myšlienky a názory a a aby sa naučili pohybovať sa v konfliktnej situácií.
Chceme, aby boli pripravované na ľudské vzťahy, aby sa vedeli vyjadrovať kultúrne ( primerane ich veku) dať najavo svoje city a aby  pochopili že nie sme samy na svete a iný človek môže mať iný názor ako on. Chceme preto vytvoriť také podmienky v ktorých budú prevládať vlastnosti ako je : vzájomná úcta, tolerantnosť láskavosť, uznanlivosť, všímavosť , rozhodnosť, dôslednosť, pritom, kde dieťa pokojne a smelo môže byť sama sebou a mať radosť z hravého učenia.
Chceme, aby naše deti boli pripravené a zvedavo čakali na primárne vzdelávanie. Mali všetky svoje schopnosti pripravené na pamäťové učenie (psychomotorické, kognitívne, sociálno – emocionálne, komunikatívne). Aby sa stali všestranne rozvíjaný predškolákmi, používame rozvíjacie hry: na rozvoj vnímanie a porozumenia hovoru, na rozvoj memorií, pozornosti (memorizačné hry: na slovo, na obrázok, na písmeno..), na rozvoj grafomotorickej schopnosti, na rozvoj komunikačnej schopnosti…., aby čo najľahšie zvládli budúce školské úlohy. Zabezpečujeme čo najviac foriem pohybu a vytvárame podmienky na pohybové aktivity tak, aby dieťa do siedmeho roka veku si nadobudol sebaistotu v silnej, aj jemnejšej forme pohybu.
 
Denný poriadok v MŠ
ČAS
ČINNOSTI
Rámcovo stanovený čas
7.00 – 9.00
• hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
• pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná
hygiena) , edukačná aktivita,
Pevne stanovený čas
Desiata
9.00 – 9.30
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata,), edukačná aktivita,
Rámcovo stanovený čas
9.30 – 12.00
• hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
• pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
• pobyt vonku, edukačná aktivita,
Pevne stanovený čas
Obed
12. – 12.45
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,
stravovanie – obed, stolovanie), edukačná aktivita,
Rámcovo stanovený čas
12.45 – 15.00
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
• odpočinok (min. 30 min, s postupným ukončovaním
odpočinku na lôžku), edukačná aktivita,
• pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
• hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
Pevne stanovený čas
Olovrant
15.00 – 15.20
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná
hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivita,
Rámcovo stanovený čas
 15.20 – 16.00
• hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
• pobyt vonku, edukačná aktivita,
• edukačná aktivita. – jazyková chvíľka: komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku