Aktuality

Aktuality

18.06.2018 - 03:12:52
 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE oddelenie požiarnej prevencie Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda     Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v ...
29.05.2018 - 02:27:32
 Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú....
17.08.2017 - 11:40:38
Elektonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk 
17.08.2017 - 11:38:07
Elektronikus e-mail cím, melyen bejelenthetők a tagjelöltek és helyetteseik a körzeti választási bizottságba : ocumedvedov@stonline.sk