Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 14.12.2016

 P O Z V Á N K A

 

 

 

Starosta obce Medveďov Vás týmto pozýva na verejné

slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa  14. decembra 2016 /streda o 18.00 hod./

 v zasadačke /budova materskej školy/

 

 

Program:

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, , určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa,     

    schválenie programu zasadnutia OZ

 

2. Kontrola uznesení za rok  2016

 

3. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2015

 

4. Správa o výsledku finančnej kontroly  a vnútornom audite vykonanej HK obce

       5. Voľba hlavného kontrolóra obce Medveďov na obdobie 2017-2022

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017

 

7. Plnenie rozpočtu obce Medveďov k 30.09.2016

       8. Rozpočet obce Medveďov na rok 2016 – IV. rozpočtové opatrenie

       9. Návrh rozpočtu obce Medveďov na roky 2017-2019  a stanovisko HK obce k návrhu

           rozpočtu 2017-2019

       10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území

           obce Medveďov – návrh dodatku  k VZN

     11. Uskutočnené  obecné akcie  a ich vyúčtovanie v roku 2016

      12. Projekty v roku 2016 – informácie

      13. Aktuálne otázky

      14. Záver

 

               V Medveďove dňa 9.12.2016                                                                            

 

                                                                             Ladislav Morva

                                                                             starosta obce