Spravodaj

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE

Bezpečnostné opatrenia pre riadenie spracúvania osobných údajov

 Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Elektronická adresa

Elektonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk 

Választások a regionális önkormányzati szervekbe 2017 - Elektronikus e-mail cím

Elektronikus e-mail cím, melyen bejelenthetők a tagjelöltek és helyetteseik a körzeti választási bizottságba : ocumedvedov@stonline.sk

Syndikovať obsah