Vtáčia chrípka - Madárinfulenza

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA KRÍZOVÉHO RIADENIA

Drienová é.22, 826 04 Bratislava 29

Útvary a sekcie MV SR Okresné úrady

Vec

Vyskyt vysokopatogénnej aviámej influenzy u hydiny a iného vol'ne zijúceho vtáctva na üzemi SR - usmemenie

Usmemenie je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení ochrany zdravia pri práci v súlade zo zákonom c. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prací a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov a preventívnych opatrení civilnej ochrany po vzniku mimoriadnej udalosti v súlade so zákonom NR SR c. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel’stva v znení neskorsích predpisov. Dalsím zámerom usmernenia je uceleny a jednotny prístup k postupom vykonávanym v rámci súčinnosti zúčastnenych institúcií a organizácií.

Z dővodu opakovaného vyskytu vysokopatogénnej aviámej influenzy (d’alej len ,.AI“) u hydiny a u vol'ne zijúceho vtáctva na území SR, je potrebné vybavit' zasahujúcich zamestnancov Hasicského a záchranného zboru, Policajného zboru a vyjazdovú skupinu okresného úradu (d’alej len „zlozky IZS“) osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (d’alej len ,,OOPP“).

Zásady pridel’ovania ochrannych prostriedkov sú popísané v nariadení MV SR é. 53/2014 o poskytovaní a pouzívaní OOPP v cl. 3. Zoznam vhodnych OOPP je v prílohe é. 2 tohto usmernenia. Pred vyberom osobného ochranného pracovného prostriedku pri posudzovaní rizika a hodnotení nebezpecenstiev vyplyvajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia zloziek IZS, sú tieto zlozky povinné analyzovat’ nebezpečenstvo a určit’ tie riziká, ktoré nemozno obmedzit' ani vylúčit’ technickymi prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.


Z dővodu rozsírenia AI na území SR, hrozí zamestnancom zloziek IZS, ktorí prídu do kontaktu s kadáverom, alebo pri aktívnom zásahu s vol'ne zijúcim vtáctvom podozrivym na ochorenie AI, nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a preto je zamestnávatel’ povinny poskytnút' potrebné účinné OOPP v súlade s prílohou č. 2.

Ide o biologické nebezpecenstvá, ktoré vzhradom na charakter ich úcinkov mőzu poškodit' zdravie, alebo vyznamne obt'azovat' pri práci pred ktorymi sa mozno chránit' osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami. Nemozno vylúčit’ aj iné nebezpecenstvá spösobené zmutovaním vírusu.

Na základe uvedenych skutoéností sa uréuje:

 1. Dodrziavat’ nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorőb zvierat príslusnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a dodrziavat’ zákazy vvdané príslusnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v monitorovanej oblasti

Státna veterináma a potravinová správa SR (d’alej len ,,§VPS“) usmernuje sirokú verejnost' v obciach nachádzajúcich sa v restrikcnych pásmach v okolí ohnísk vyskytu AI, alebo v oblastiach v okolí miest nálezu pozitívnych prípadov u vol’ne zijúceho vtáctva, a to prostredníctvom veterinámych opatrení, ktoré sa nariad’ujú aj obciam. Vo veci usmernovania obyvatel’stva vseobecne (t. j. aj mimo tychto zón) sú aktuálne mimoriadne núdzové opatrenia uvedené v prílohe é. 1.

B.Poskytnút’ pre zlozky IZS

 1. Potrebné a úéinné OOPP v súlade s pozadovanymi technickymi specifikáciami uvedené v prílohe c. 2.
 2. Dezinfekény prípravok na báze chlóru a dezinfekcny prípravok na báze alkoholu.

Sekcia hnutdeľného a nehnutel’ného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (d'alej len „SHNM") zabezpecí ochranné pracovné pomőcky podl'a prílohy č. 2 okrem JP-75. Vydaj ochrannych pracovnych pomöcok pre zamestnancov zloziek IZS, ktorí sa aktívne podierajú pri zásahu odberu kadáveru, alebo vorne zijúceho vtáctva podozrivého na ochorenie AI, zabezpečia pracovníci centier podpory.

Sekcia krízového riadenia MV SR (d’alej len ,,SKR“) zabezpecí na základe poziadaviek zloziek IZS nákup a vydaj OOPP JP-75.

C.Dodrziavat’ nasledovny postup

Je potrebné zvyšit’ povedomie a ostrazitost' obcanov najmá pokial’ ide o hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí. Dbat' na dodrziavanie zásad biologickej bezpecnosti a ochrany chovov pred zavlecením tejto nákazy, a tiez dodrziavat’ hygienické postupy pri manipulácii s uhynutym, 5i príznaky vykazujúcim vtáctvom. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svédeit’ o prítomnosti nákazy, alebo v prípade nálezu uhynutého, ci umierajúceho vol'ne zijúceho vtáctva, je potrebné túto skutocnost’ oznámit’ na linku tiesnového volania 112 (d’alej len „112“).

Podl'a § 37 ods. 2 písm. a) zákona NR SR é. 39/2007 Z. z. o veterinámej starostlivosti, je vlastník alebo drzitel’ zvierat povinny bezodkladne hlásit' orgánu veterinámej správy podozrenie alebo vyskyt AI (znízenie príjmu krmiva a vody, zvyseny úhyn, pokles znááky, akykol’vek klinicky prejav, alebo posmrtnú zmenu, ktorá svédei pre AI). Zoznam kontaktov &VPS je uvedeny v prílohe é. 3. Volajúceho je potrebné upozomit' aby vykonal opatrenia k zabráneniu kontaktu osöb azvierat s uhynutou hydinou. alebo vtáctvom. Povedomie verejnosti o AI a opatreniach na ochranu verejného zdravia, ktoré je potrebné v tejto súvislosti dodrziavat', je mozné zvysovat' aj prostredníctvom informacnych letákov dostupnych na webovej stránke SVPS a verejnych miestach (príloha c. 1).

Po nahlásení udalosti s podozrením na vyskyt AI na miestne príslusnú RVPS alebo SVPS, postupujú pracovníci v súlade so svojimi intemymi predpismi a v prípade potreby si vyziadajú súcinnost' zloziek IZS prostredníctvom koordinacného strediska IZS SR. Zlozky IZS mözu na základe poverenia SVPS, alebo RVPS pri odbere z t'azko prístupného terénu (napr. vodnej hladiny) pouzit’ svoju techniku a personál, a v prípade potreby möze byt' vyzadovaná aj súéinnost' pri dekontaminácii. Na ochranu zdravia pri práci je potrebné pouzívat' OOPP. Na zabránenie vdychnutiu nebezpecnej látky vo forme aerosólu castíc röznej vel'kosti je potrebné pouzívat’ ochranny respirátor. Pouzité rukavice aj rúsko sa odkladajú do uzavieratel'ného igelitového obalu na miesto urcené pre tento úőel nadriadenym. Následne je potrebné vykonat’ umytie rúk a tváre mydlom a teplou vodou. Uhynuty kadáver je odovzdávany vopred vyrozumenej kafilérií na likvidáciu. Transport sa vykonáva po trase urcenej §VPS a s policajnym sprievodom, aby sa prediSlo akymkol'vek komplikáciám vrátane havárie a prípadnému uvol'neniu infekéného materiálu do zivotného prostredia.

Po nahlásení udalosti s podozrením na vyskyt AI na príslusné koordinacné stredisko IZS SR. toto podl'a plánu éinnosti zabezpecí:

 1. Vyrozumenie príslusnej SVPS, alebo RVPS,
 2. Vyrozumenie záchrannej zlozky IZS, ktorej asistencia je nevyhnutná za úéelom sprístupnenia kadáveru zamestnancom RVPS {az po poziadaní o súcinnost’ konajú zlozky IZS),
 3. Zabezpecuje informaény tok pre dotknuté subjekty azasiela pravidelné informácie pre stálu sluzbu centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska sekcie krízového riadenia MV SR 

Na zabezpeéenie súéinnosti Hasiéského a záchranného zboru a regionálnej veterinámej a potravinovej správy pri zbere uhynutého vtáctva v období vyskytu vírusu vtáöej chrípky na üzemi Slovenskej republiky Prezídium Hasicského a záchranného zboru vydá metodické usmemenie.

Odber vzoriek a ich zaslanie na vysetrenie do Národného referencného laboratória pre aviámu influenzu Veterinámeho ústavu vo Zvolene vykoná zamestnanec SVPS, alebo RVPS. V súvislosti s epizoociou HPAI H5N8 Európska Komisia poziadala élenské Státy o zvysenú ostrazitost' a pripravenost' pre prípad vyskytu HPAI, aby sa v éo mozno najvyssej miere zabezpecila kontrola a zabránilo sa Síreniu nákazy do inych clenskych átátov. §VPS SR následne vydala usmemenie pre RVPS, ako aj pre d’alSie priamo riadené organizácie. Doslo k zintenzívneniu kontrol vtáctva, hydiny, hydinového mása. vajec a vyrobkov z nich so zameraním na pővod, a tiez kontrol na hraniciach pri dovoze tychto komódit z tretích krajín. Rovnako sa budú prevádzat' aj klinické prehliadky schválenych chovov hydiny. Okrem toho uz niekol’ko rokov je na Slovensku realizovany Plán prieskumu AI u hydiny a vol'ne zijúceho vtáctva, ktory spoéíva v aktívnom monitoringu v chovoch a pasívnom monitoringu pri vol'ne zijúcich vtákoch, priéom sa vyáetrujú nájdené uhynuté vtáky, ako aj s príznakmi ochorenia. Informované a zároven poziadané o spoluprácu boli aj d’alsie inátitúcie a organizácie, ako napríklad Ministerstvo zivotného prostredia SR, Komora veterinámych lekárov SR. Únia hydinárov Slovenska. Slovenská pol’ovnícka komora.

V  prípade potreby odstrelu vol'ne zijúceho vtáctva na üzemi kde platia nariadené veterináme opatrenia sa postupuje v zmysle uréenia é. 3156/2017-6.3 vydanym Ministerstvom zivotného prostredia (d’alej len „MZP") v prílohe c. 7. Tento ükön zabezpecuje na základe vydaného povolenia ziadatel', ktory má územne príslusny pol’ovny revír v správe. Mimo územia pol’ovného revíru sa postupuje v zmysle platnej legislatívy v SR.

D.Odporúcania

 1. V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR c. 5/2017 o plnení úloh pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení sa odporúca na poziadanie SVPS v prípade vyskytu pozitívnych prípadov AI (d’alej len ,,AI“) vo dvoch a viac obciach zvolat’ krízovy stáb okresného úradu a v prípade vyskytu vo dvoch a viac okresoch zvolat’ krízovy átáb okresného úradu v sídle kraja na ktorom prerokovat’ postup pri riesení vzniknutej udalosti a v prípade potreby prijat’ návrh opatrení aj z mozného rizika rozáírenia nákazy AI. Zápis zo zasadnutia K§ je potrebné následne postúpit’ na vedomie pre centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR v zmysle usmemenia zaslaného elektronickou postou okresnym úradom 19. januára 2017.
 2. Informovat’ o náleze uhynutého vtáctva pri prvotnom hlásení udalosti spojenej s podozrením na vyskyt nákazy AI podl’a prílohy c. 4 písm. a), a tiez informovat’ uvedené subjekty po potvrdení nákazy z vysledkov analyzy vzoriek podl'a prílohy é. 4 písm. b).

V    prílohe č. 4 písm. c) je popísany odporúcany postup pre informovanie verejnosti. Pri napadnutí vel’kochovu alebo celych kfdl’ov rozhoduje o opatreniach a vzniku mimoriadnej udalosti SVPS.

    3. Na odbomych prípravách Krízového átábu okresného úradu a odbomej príprave primátorov miest a starostov obcí sa odporúéa zaradit" tému: ..Zabezpecenie veterinámych opatrení v súvislosti s vyskytom vysoko patogénnych vírusov“ ako napr. vtácia chrípka a. i., pracovníkmi prísluánych RVPS, RUVZ.

 

Príloha č. 1

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v aM I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania 

N A R I A Ď U J E M

 

vlastníkom alebo držiteľom:

 

 1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
 2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
 5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované
 6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
 7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
 8. správne používať osobné ochranné pomôcky
 9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
 11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

 

 • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

 

Platnosť:

 

do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení.  

Odôvodnenie:

 

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

 V Bratislave 28.10.2005 

 

Zdroj: http://www.svps.sk/zvierata/mno_4373_05.asp (25.1.2017)

 

Príloha č. 2

Zoznam vhodných OOPP

Špeciálne odevy a doplnky - 18400000-3

Respirátor s ventilom FFP3 Respirátor ochrany FFP3 vyrobený 

z elektrostatického filtračného materiálu 

s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým ventilčekom. Trojpanelová koštrukcia a mäkká nosová pena. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov. Respirátory individuálne balené.
Ochranné okuliare utesnené Utesnené ochranné okuliare. Polykarbonátový priezor so špeciálnou odolnou vrstvou voči po-škriabaniu aj zahmlievaniu s optickou triedou 1; UV ochrana. Ochrana voči: postreku kovom, plynom, jemným časticiam a kvapalinám. Spĺňa tiež požiadavku na ochranu voči nárazu s nízkou a strednou energiou. Nastaviteľný remienok pre stabilitu nasadenia.
   
   

Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu - 35113410-6

Protibiologické odevy veľkosť XL Ochranný odev poskytujúci ochranu CE kategórie III, Typ 4/5/6; ochrana voči biologickým látkam podľa EN14126. Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami. Materiál - laminovaný polypropylén so švami prelepenými páskami pre lepšiu ochranu a zvýšenú odolnosť.   Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu. Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostatnými OOPP (ochrana zraku a dýchania). Pletené manžety, elastický pás a členková časť pre voľnosť pohybu. Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca 

sa textília veľkosť XL .
Návleky na obuv vysoké Ochranné návleky vyrobené z robustného, laminovaného, mikroporézneho materiálu (55g/m2). Spĺňa ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom. Elastická lýtková časť; podrážka odolná voči šmyku. Univerzálna veľkosť so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi. Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca sa textília. Balenie po 200 ksGumenné pracovné rukavice na opakované použitie Hmotnosť min. 60 gramov, vysoká odolnosť voči čistiacim prostriedkom a detergentom, vhodné pre všeobecné mechanické práce, kvalitatívnymi parametrami zodpovedajú EN1186-7, EN1186-14, EN388(hladina rezistencie 1 0 0 0) a EN 374-2, nesterilné, veľkosť XL, balenie 1 pár
Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL Jednorázové vyšetrovacie rukavice, nitrilové (nespôsobujú alergickú reakciu, lepšie bariérové vlastnosti voči rezíduám), nepúdorvané, kvalitatívnymi parametrami zodpovedajú EN 455 a výroba v zhode s ISO9001 a ISO13485, nesterilné, veľkosť XL, balenie 100 ks
JP-75 Protichemická súprava je jednorazový prostriedok pri zamorení otravnými látkami. Pri zamorení rádioaktívnymi látkami a pre použitie pri výcviku mala súpravaviacnásobné použitie. Je vyrobená zo  špeciálneho materiálu, ktorý je dostatočne odolný proti otravným látkam a má úpravu znižujúcu horľavosť. JP-75A sa skladá: z pláštenky košeľového strihu s kapucňou, z prezuviek, a z trojpalcových rukavíc. Z výroby je  súprava zložená na rozmer 26 x 32 cm a zatavená do polyetylénového obalu.  Pláštenka sa vyrábala v troch veľkostiach: č. 1 pre osoby vysoké do 170 cm,č. 2 pre osoby vysoké od 171 do 179 cm, č. 3 pre osoby vysoké 180 cm a viac

Odporúčania:

Je nevyhnutné používať dvojo rukavíc - jednorázové pracovné nitrilové rukavice hrúbky 

0,12 mm ako spodné a gumenné pracovné rukavice na opakované použitie ako vrchné, 

aby bola zabezpečená dostatočná ochrana.

Privolaná výjazdová skupina OÚ musí byť zabezpečená s vhodným OOPP v zmysle tohto usmernenia.

Príloha č. 3

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v aKontakty a adresy, organizačná schéma ŠVPS SR

Ústredný riaditeľ: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Tel : 02/ 602 57 212, Fax : 02/ 602 57 242

Email: sekretariat-UR@svps.sk

Podateľňa

Tel : 02/ 602 57 307

Otváracia doba: 8:00 až 15:00

 
 1. 1.RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava - 42, tel.: 02 64461209, 
 2. 2.RVPS SenecSvätoplukova 50, 903 01 Senec, tel.: 02 45926213, 
 3. 3.RVPS Dunajská StredaKorzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031 5524870, 
 4. 4.RVPS GalantaHodská 353/19, 924 25 Galanta, tel.: 031 7807109, 
 5. 5.RVPS TrnavaZavarská 11, 918 21 Trnava 1, tel.: 033 5501447
 6. 6.RVPS SenicaČáčovská 305, 905 01 Senica nad Myjavou, tel.: 034 6512881
 7. 7.RVPS KomárnoŠtúrova 5, 945 01 Komárno, tel.: 035 7731235, 
 8. 8.RVPS Nové ZámkyKomjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel.: 035 428311, 
 9. 9.RVPS Levice,
 1. RVPS NitraAkademická 1, 949 80 Nitra 1, tel.: 037 6536202, Riaditel.NR@svps.sk
 2. RVPS Topoľčanyul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany, tel.: 038 5326068, Riaditel.TO@svps.sk
 3. RVPS ŠaľaŠkolská 5, 927 00 Šaľa, tel.: 031 770 21 70,7715177 Riaditel.SA@svps.sk
 4. RVPS Nové Mesto/VáhomTajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto/Váh., tel.: 032 712546, Riaditel.NM@svps.sk
 5. RVPS TrenčínSúdna 22, 911 01 Trenčín, tel.: 032 6522123, Riaditel.TN@svps.sk
 6. RVPS PrievidzaMariánska 6, 971 01 Prievidza, tel.: 046 5423009, Riaditel.PD@svps.sk
 7. RVPS PúchovMoravská 1343/29, 020 01 Púchov, tel.: 042 4641315, Riaditel.PU@svps.sk
 8. RVPS Žiar nad Hronomul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045 6732737, Riaditel.ZH@svps.sk
 9. RVPS ZvolenNám. SNP 50, 960 01 Zvolen, tel.: 045 533039, Riaditel.ZV@svps.sk
 10. RVPS Veľký KrtíšOsloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 047 4830741, Riaditel.VK@svps.sk
 11. RVPS LučenecUlica mieru 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047 4322431, Riaditel.LC@svps.sk
 12. RVPS Rimavská SobotaKirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047 5631410, Riaditel.RS@svps.sk
 13. RVPS Banská BystricaSkuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica 1, tel.: 048 4125602, 
 14. RVPS MartinZáturčianska 1, 036 80 Martin, tel.: 043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk
 15. RVPS Liptovský MikulášKollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044 5523814, Riaditel.LM@svps.sk
 16. RVPS ŽilinaJedľová 44, 010 04 Žilina 4, tel.: 041 7631235, Riaditel.ZA@svps.sk
 17. RVPS ČadcaHorná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca, tel.: 041 4322277, Riaditel.CA@svps.sk
 18. RVPS Dolný KubínPelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 5864935, Sekretariat.DK@svps.sk
 19. RVPS RožňavaJužná 43, 048 01 Rožňava, tel.: 058 7323182, Riaditel.RV@svps.sk
 20. RVPS Spišská Nová VesDuklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 4813202, Riaditel.SN@svps.sk
 21. RVPS Košice-mestoHlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto, tel.: 055 6325623, Riaditel.KE@svps.sk
 22. RVPS Košice-okolieKukučínova 24, 040 01 Košice - okolie, tel.: 055 6223507, Riaditel.KS@svps.sk
 23. RVPS TrebišovBottova 2, 075 01 Trebišov, tel.: 056 6722748, Riaditel.TV@svps.sk
 24. RVPS MichalovceSama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.: 056 6425001, Riaditel.MI@svps.sk
 25. RVPS PopradPartizánska 83, 058 01 Poprad, tel.: 052 723085, Riaditel.PP@svps.sk
 26. RVPS Stará ĽubovňaLevočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052 4321182, Riaditel.SL@svps.sk
 27. RVPS PrešovLevočská 112, 080 01 Prešov 1, tel.: 051 7711126, Riaditel.PO@svps.sk
 28. RVPS Vranov nad TopľouKalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.: 057 230 64 Riaditel.VT@svps.sk
 29. RVPS BardejovStöcklova 34, 085 01 Bardejov, tel.: 054 4748725, Riaditel.BJ@svps.sk
 30. RVPS Svidníkul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, tel.: 054 7522987, Riaditel.SK@svps.sk
 31. RVPS HumennéGaštanová 3, 066 01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk

 

 

Pohotovostné mobilné čísla RVPS (AI v SR)

RVPS Mobilné číslo 1 Mobilné číslo 2
BA - mesto 0915 983 755  
Senec 0911 900 380 0905 897 609
Trnava 0905 988 447 0907 729 275, 0915 985 286
Dunajská Streda 0903 591 965  
Galanta 0905332368 0905217098
Senica 0918 611 948 0907 706 446
Trenčín 0905 856 301 0918 868 422, 0905 721 352
Nové Mesto n. Váhom 0907 753 929 0918 627 231
Púchov 0911 371 587  
Prievidza 0918 630 905 0918 630 906
Nitra 0902 276 417  
Topoľčany 0904 138 721  
Nové Zámky 0917 249 166 (0917 249 165)
Komárno 0905 413 189 0915 984 938
Levice 0908 714 675  
Šaľa 0907 744 118  
Žilina 0905 947 587 (0907 305 202, 0907 829 796)
Čadca 0907 126 800  
Dolný Kubín 0911 862 841  
Martin 0905 837 607  
Liptovský Mikuláš 0907 569 885 (0904 131 041)
Banská Bystrica 0903 554 447  
Lučenec 0905 828 254 (0915 849 887)
Veľký Krtíš 0917 625 311  
Rimavská Sobota 0918 779 092  
Zvolen 0915 850 537  
Žiar nad Hronom 0907 211 626  
Prešov 0905 294 989  
Poprad 0911 525 285  
Bardejov 0911 980 317 (0917 483 726)
Vranov nad Topľou 0905 827 132  
Svidník 0903 845 229  
Humenné 0903 314 744  
Stará Ľubovňa 0903 908 163  
KE - mesto 0911 888 267 0915 694 010
KE - okolie 0907 910 619  
Michalovce 0907 925 378  
Rožňava 0905 665 658  
Spišská Nová Ves 0908 348 315  
Trebišov 0905 554 571 (0905 569 089)

 

Príloha č. 4

Informačný tok

pri výskyte a podozrení na výskyt aviárnej influenzy

 1. )prvotné oznámenie o náleze uhynutého vtáctva a hydiny a následný postup hlásenia udalostí spojených s podozrením na nákazu

 

 1. )Informačný tok po potvrdení nákazy

 

 1. )Informovanie obyvateľstva

 

D.) Usmernenie postupu operátora KS IZS 112 pri prijme oznámenia od obyvateľstva dotýkajúci sa prvých troch bodov pri hlásení Mimoriadnej udalosti „Druh a rozsah mimoriadnej udalosti (Čo sa stalo?), Miesto vzniku mimoriadnej udalosti (Kde/objekt - lokalita, obec, okres, kraj) a Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti (Kedy sa stalo?)“.

V prípade úhynu vtáctva operátor KS IZS 112 nepostúpi automaticky hovor na HaZZ alebo PZ, ale najskôr vyťaží oznamovateľa podľa nasledovnej schémy.

                                                                                             

Pri vyžadovaní asistencie HaZZ a PZ je potrebné zabezpečiť zistenie kontaktu na oznamovateľa, veliteľa zásahu HaZZ a PZ a taktiež na pracovníka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý pôjde na miesto nálezu. Tieto telefónne kontakty poskytne jednotlivým zasahujúcim zložkám.

Ostatný postup ostáva nezmenený.