Projekty

Projekty

Obecný časopis pod názvom „Fókusz” neúspešný
Rozvoj obce pomocou elektronickej médií neúspešný
Modernizácia obecnej knižnice neúspešný
Rozvoj obce pomocou EU fondov
úspešný
Vytvoriť vhodný priestor pre pohybové a oddychové aktivity v centre
obce Medveďov
neúspešný
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy v obci Medveďov neúspešný
Dbaj o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych
úspešný
Týždeň tvorivých dielni neúspešný
Vonkajšia rekonštrukcia rímsko-katolického kostola neúspešný
Zriadenie internetu pre verejnosť v obci Medveďov neúspešný
Obnova internetovej sály
úspešný
Športom k zdraviu - rozvoj aerobiku v obci Medveďov
úspešný
Obecný deň - Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít
neúspešný
Vytvoriť priestor pre tvorivé a bezpečné hry detí obce Medveďov
úspešný
Zberný dvor obce Medveďov
nevyhodnotený
Obnova webovej stránky obce Medveďov
úspešný
Zberný dvor obce Medveďov neúspešný
Kompostáreň obce Medveďov neúspešný
Úprava verejného priestranstva v obci Medveďov – Altánok
neúspešný
Výstavba chodníka a rekonštrukcia priekopy
neúspešný
Úprava verejného priestranstva – Chodník (miestny park) neúspešný
Rekonštrukcia a zateplenie strechy viacúčelovej budovy opatrenie neúspešný
Kompostáreň obce Medveďov nevyhodnotený
Rozvoj spoločného turizmu v Medzičilizí a Alsó-Szigetköz
nevyhodnotený
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM „Zvedavé oči“ nevyhodnotený