Aktuality

Aktuality

11.09.2018 - 01:20:22
Obecné zastupiteľstvo obce Medveďov na základe ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...
07.09.2018 - 04:42:18
Adresa na doručenie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením kandidáta a nezávislý kandidát aj s podpisovou listinou) : OBECNÝ ÚRAD, 930 07 Medveďov 90 Lehota do: 11.09.2018 do 24,00 hodiny Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: OBECN...
07.09.2018 - 04:38:48
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Medveďove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,...
07.09.2018 - 04:28:56
Oznámenie Obec Medveďov v zmysle zákona §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že počet obyvateľov obce Medveďov k 06.07.2018, t.j. ku dňu vyhlásenia volieb do orgá...
29.08.2018 - 07:47:28
OZNÁMENIE Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: - ocumedvedov@stonline.sk - info@medvedov.sk V Medveďove, dňa 27.08.2018 Zapisovateľka MVK
29.08.2018 - 07:38:49
OZNÁMENIE Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 menovaná: - Viola Sánthaová, tel.: 0911 210 366, 031 5541...
11.07.2018 - 05:06:03
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo...
18.06.2018 - 03:12:52
 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE oddelenie požiarnej prevencie Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda     Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v ...
29.05.2018 - 02:27:32
 Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú....